1. real G’s deep in ambush around Zhigulyovsk

    Отмечено тегами #g's #shkol'niki #fuckingretard #dok #jamko #mwc